Corona

13.05.2020
Nun mi lassari suli/ Ascùtami, parru a tia stasira/e mi pari di parrari o munnu./ Ti vogghiu diri/ di non lassàrimi sulu /nta sta strata longa/chi non finisci mai/ed havi i iorna curti./ Ti vogghiu diri/ca quattr'occhi vídínu megghiu;/e ca lu pisu spartutu nte spaddi/diventa leggiu./Ti vogghiu diri/ca si t'appoji a mia/e io m'appoiu a tia/ non putemu càdiri/ mancu si li furturati n'assicùtanu a vintati